top of page

Ziekenhuisnetwerk Kempen

In 2016 ondertekenden 4 ziekenhuizen in de Kempen een overeenkomst tot samenwerking in het Ziekenhuisnetwerk Kempen. Het netwerk werd in 2020 als één van de eerste netwerken officieel erkend door de Vlaamse overheid. Volgende stap is het uittekenen van een zorgstrategisch plan voor onze regio.

De ziekenhuizen zullen in de toekomst de krachten bundelen en de zorg op elkaar afstemmen, zodat de patiënt kan genieten van gespecialiseerde, kwalitatieve en betaalbare zorg dicht bij huis.

Veranderend ziekenhuislandschap

In Vlaanderen is heel wat te doen rondom netwerkvorming in de gezondheidszorg. Het idee om samenwerking tussen de Kempense ziekenhuizen in een structuur, een netwerk, onder te brengen, leefde al langer in de Kempen. Op die manier kunnen de ziekenhuizen samen betere zorg leveren, meer specialisaties aanbieden en de middelen efficiënter inzetten. De overeenkomst om gezamenlijk een regionaal ziekenhuisnetwerk uit te bouwen, werd in de verschillende ziekenhuizen goedgekeurd door de raden van bestuur, directies en medische raden.

De samenwerking kreeg een aparte juridische structuur in de vorm van een vzw met een eigen algemene vergadering, raad van bestuur en coördinatiecomité. De artsen en medische raden van de ziekenhuizen worden sterk betrokken bij het beleid van het netwerk.

Een plan voor gezondheidszorg in de Kempen

Nu de erkenning van de overheid er is, zullen de ziekenhuizen samen een zorgstrategisch plan voor de regio uit tekenen. Hierin leggen ze vast hoe ze de gezondheidszorg in de Kempen zien. Daarbij vertrekken de ziekenhuizen vanuit de zorgvraag van de patiënt. Wat heeft de Kempenaar nodig op vlak van gezondheidszorg en hoe gaan onze ziekenhuizen hier samen een antwoord op geven? Het doel van dit plan is om samen betere zorg te leveren, meer specialisaties aan te bieden en de middelen efficiënter in te zetten. Dat alles met respect voor - en in samenwerking met - andere zorgmedewerkers in onze regio, zoals huisartsen en thuisverpleegkundigen. De vorming van een ziekenhuisnetwerk is slechts één stap van verdere integratie tussen alle zorgverleners in de regio om de beste zorg voor de Kempenaar te bieden.

De Kempense ziekenhuizen buigen zich het komende jaar over de vraag welke behandelingen gecentraliseerd kunnen worden in één of enkele van de vier ziekenhuizen en welke zorg absoluut dichtbij huis aanwezig moet zijn. Nierpatiënten die wekelijks drie keer aan de dialyse moeten, willen de ziekenhuizen bijvoorbeeld dichtbij huis verzorgen. De dialysecentra in Turnhout, Mol, Geel en Herentals zullen dus blijven bestaan en in de toekomst komt er ook nog een centrum bij in Hoogstraten. Erg gespecialiseerde zorg die een grote investering vraagt, kan dan weer beter naar één plaats in de Kempen worden gebracht. Het Kempens Hartcentrum is daar vandaag al een mooi voorbeeld van. Dit centrum bevindt zich in Turnhout maar ook patiënten uit de ziekenhuizen van Mol, Herentals en Geel ondergaan hier ingrepen en onderzoeken. Na de behandeling in het Hartcentrum worden ze weer naar het vertrouwde ziekenhuis in hun buurt vervoerd om daar nog verpleegd te worden als dat nodig is.

 

Realisaties in de Kempen

De Kempense samenwerking, die al geruime tijd bestaat, maar de laatste jaren in een stroomversnelling is terechtgekomen, heeft ondertussen al concrete realisaties opgeleverd. En er zitten nog heel wat nieuwe projecten in de pijplijn met als uitgangspunt ‘centraal organiseren wat moet, decentraal organiseren wat kan.’

  • Sinds augustus 2015 baten AZ Turnhout, AZ Herentals en H. Hartziekenhuis Mol gezamenlijk het Kempens Hartcentrum uit. Ondertussen is het Hartcentrum één van de grootste van Vlaanderen en kan het aantonen dat de resultaten van de zorg uitmuntend zijn.

  • Om dialysepatiënten uit de Zuiderkempen dicht bij huis te behandelen, werden twee Centra voor Collectieve Autodialyse (CAD) opgericht: één in het H. Hartziekenhuis Mol (2004) en één in het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel (eind 2015). Voorheen moesten deze patiënten drie keer per week gedurende enkele uren voor dialyse naar Turnhout.

  • De samenwerking op vlak van oncologie wordt geïntensifieerd binnen het Netwerk Oncologie Kempen (NOK). De gespecialiseerde chirurgie en radiotherapie worden gecentraliseerd en chemotherapeutische behandelingen kunnen decentraal blijven gebeuren.

  • Onder de naam ‘Taxandria’ werd enkele jaren geleden een gezamenlijke aankoopcentrale opgestart wat administratieve en financiële voordelen biedt.

  • Ook op het vlak van weefselonderzoek en klinische biologie hebben de Kempense ziekenhuizen samenwerkingsverbanden opgestart.
     

Door samen te werken menen de ziekenhuizen het aanbod aan ziekenhuiszorg in de regio te kunnen verbreden en verdiepen. Hiermee wordt de beste zorg voor de patiënt in de Kempen gewaarborgd.

 

(bron: www.azturnhout.be)

ZNK logo CMYK.jpg
AZ%20Turnhout%20logo_edited.jpg
Ziekenhuis Geel logo.png
HHartziekenhuis Mol logo.png
az herentals logo.png
bottom of page