top of page

MISSIE

  • Het Regionaal Zorgplatform streeft naar een betere gezondheid en algemeen welzijn voor elke burger uit de regionale zorgzone.
     

  • Door netwerking, samenwerking en kennisdeling met personen met zorg - en ondersteuningsnood en hun (in)formeel netwerk, professionele zorgaanbieders, organisaties uit het beleidsdomein van welzijn en volksgezondheid en van andere beleidsdomeinen en hun netwerken realiseren wij een gezamenlijke aanpak op maat van de regionale zorgzone.
     

  • De acties van het Regionaal Zorgplatform bevorderen een kwalitatieve, geïntegreerde en op elkaar afgestemde organisatie van het zorgcontinuüm preventie/cure/care/palliatie op niveau van de regionale zorgzone, complementair aan het niveau van de eerstelijnszone.
     

  • Het Regionaal Zorgplatform legt ook de klemtoon op zorg - en welzijnsvraagstukken en - opportuniteiten die de eerstelijnszones en/of sectoren overschrijden of kenmerkend zijn voor de hele regio, met bijzondere aandacht voor gezondheidsgelijkheid en wetenschappelijke onderbouwing.

bottom of page